Skip to content

Rozpory v Bibli

October 20, 2013

1. článek ze série Zamyšlení nad vírou.

Setkal jsem se s tvrzením, že vše v bibli je pravda. Když pomineme současnou úroveň poznání, které vyvrací spoustu biblických výroků, tak stále zbývá mnoho vnitřních rozporů v bibli, které se vylučují navzájem. Proto jsem připravil seznam pro mě zajímavých rozporů a nechal je okomentovat evangelickým farářem v činné službě Jaroslavem Pecharem, absolventem Evangelické teologické fakulty. Zajímal mě názor teologicky vzdělaného věřícího na tyto rozpory. Jaroslavovy odpovědi (psané kurzívou) jsem se rozhodl dále nekomentovat, protože na mé komentáře by musel znovu reagovat on a celý text by se neúnosně rozrostl. Nicméně jsem zvědav na komentáře v diskusi – co si o rozporech v bibli myslí jiní věřící?

1)        Trvá Boží hněv věčně, nebo Bůh v hněvu nesetrvá?

 1. Jeremiáš 17:4 Budeš muset uvolnit své dědictví, které jsem ti dal. Dám tě tvým nepřátelům do otroctví v zemi, kterou neznáš. Zanítili jste oheň mého hněvu, navěky bude hořet.“
 2. Micheáš 7:18 Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.

– Žádný popis v Bibli nemůže postihnout plnou Boží realitu. Proto si jakýkoliv náš popis Boha může odporovat s jiným naším popisem Boha.

2)        Pokouší nás Bůh?

 1. Genesis 22:1 Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“
 2. List Jakubův 1:13 Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.

– Pokušení a zkouška jsou v češtině odlišené, ale v biblických jazycích obě slova vyjadřuje jeden pojem. Až podle souvislosti je možno usuzovat, co z toho

3)        Ospravedlní člověka pouze jeho víra v Ježíše nebo, člověka vykoupí jeho skutky (jak říká Ježíš)?

 1. List Jakubův 2:24 Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!
 2. Galatským 2:16 víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‚nebude nikdo ospravedlněn‘.
 3. Matouš 19:16 a 17 A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: „Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“ On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!“
 4. Římanům 3:27-28 Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
 5. Lukáš: 10:25-28 Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“

– Víra je také skutek. Jde jen o pojmový zmatek

4)        Co je důsledkem spatření Hospodinovi tváře? Smrt anebo požehnání?

 1. Exodus Dále pravil: „Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu.“
 2. Genesis 32:30 A Jákob ho žádal: „Pověz mi přece své jméno!“ Ale on odvětil: „Proč se ptáš na mé jméno?“ A požehnal mu tam.

– Jak kdy.

5)        S Hospodinem se tváří v tvář bavili Abrahám, Jákob a Izák a Mojžíš a dalších 70 lidí a zároveň ho nikdy nikdo neviděl:

 1. Genesis 32:31 I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“
 2. 1 Timoteovi 6:16 On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
 3. Exodus 24: 9-11 Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru. Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha; i jedli a pili.
 4. Jan 1:18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

-„Patření na Boha“ je opět pojem s více významovými úrovněmi.

6)        Vyžadoval Hospodin zápalné oběti od Židů po exodu z Egypta?

 1. Exodus 20:24 Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat ze svého bravu a skotu své oběti zápalné i pokojné. Na každém místě, kde určím, aby se připomínalo mé jméno, přijdu k tobě a požehnám ti.
 2. Jeremiáš 7:22 Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a obětním hodu v den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské; žádný takový příkaz jsem jim nedal.

– V den vyjití ne, v další dny ano.

7)        Je bohatství pohroma pro lidi, nebo je to odměna?

 1. Lukáš 6:24 Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo.
 2. Žalmy 112:1-3 Haleluja. Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi, Jmění, bohatství má ve svém domě,

– Jak pro koho.

8)        Byli lidé podle genesis stvořeni před zvířaty nebo až po nich?

 1. Genesis 2:18-19 I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
 2. Genesis 1:25-27 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

– Jde o dva symbolické příběhy, z nichž každý má svůj obrazný význam. Nepopisují historii a tak je nesmysl ptát s, který je pravdivý. Pravdivé jsou oba.

9)        Slyšeli Pavlovi průvodci hlas boží, když k němu na cestě do Damašku promlouval?

 1. Skutky apoštolů 22:9 Moji průvodci viděli sice světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil.
 2. Skutky apoštolů 9:7 Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.

– Buď je v jednom z popisů slovem „hlas“ míněn obsah výpovědi. Nebo si to už Pavel pořádně nepamatoval.

10)     Bude země navždy?

 1. 2. Petrův 3:10 Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
 2. Kazatel 1:4 Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá.

– Trvá a dokud budou přicházet a odcházet pokolení, bude trvat.

11)     Je Ježíš jediný, kdo vstoupil do nebe?

 1. Jan 3:13 Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.
 2. 2. Královská 2:11 Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe.

– Elijáš tam vjel v kočáře.

12)     Mají být synové trestáni za skutky svých otců?

 1. Deuteronomium 5:9 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
 2. Deuteronomium 24:16 Nebudou usmrcováni otcové za syny a synové nebudou usmrcováni za otce, každý bude usmrcen pro vlastní hřích.

13)     Bible jako zdroj historických událostí: kolik bylo bojeschopných lidí za Davida?

 1. 2. Samuelova 24:9 Jóab králi odevzdal součet branného lidu: V Izraeli bylo osm set tisíc bojeschopných mužů, schopných tasit meč, a judských mužů bylo pět set tisíc.
 2. 1. Paralipomenon 21:5 Jóab odevzdal Davidovi celkový součet lidu: Všeho Izraele bylo jeden milión a sto tisíc mužů schopných tasit meč a Judy čtyři sta sedmdesát tisíc mužů schopných tasit meč.

– Pravdivost Bible není pravdivostí učebnice dějepisu.

14)     Kolik jezdců zajal David Hadad-ezera, synovi Rechóba?

 1. 2. Samuelova 8:3-4 David porazil také Hadad-ezera, syna Rechóbova, krále Sóby, když táhl, aby se zmocnil řeky Eufratu.
 2. 1. Paralipomenon 18:4 David zajal tisíc jeho koní k vozům a sedm tisíc jezdců a dvacet tisíc pěšáků. Všechny koně k vozům David ochromil, zanechal koně jen ke stu vozům.

-dtto

15)     Kolik zaplatil David za humno Ornánovi?

 1. 1. Paralipomenon 21:25 David tedy dal Ornánovi za to místo obnos šesti set šekelů zlata.
 2. 2. Samuelova 24:24 Král Aravnovi odvětil: „Nikoli, odkoupím to od tebe za kupní cenu. Hospodinu, svému Bohu, nemohu obětovat zápalné oběti darované.“ David tedy koupil to humno i ten skot za padesát šekelů stříbra.

-dtto

16)     Kolik mužů najednou pobil Davidův bohatýr Jóšeb Bašebet Tachkemónský?

 1. 2. Samuelova 23:8 Toto jsou jména Davidových bohatýrů: Jóšeb Bašebet Tachkemónský, vůdce osádky. Ten s rozkoší vrhal oštěp; naráz jich proklál osm set
 2. 1. Paralipomenon 11:11 Toto je výčet Davidových bohatýrů: Jášobeám, syn Chachmóního, vůdce osádek. Ten zamával kopím a naráz jich proklál na tři sta.

dtto

17)     Narodil se Ježíš za vlády Heroda, nebo za vlády Quirinia? (Quirinius se stal guvernérem Sírie 9 let po smrti Heroda)

 1. Lukáš 2:1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. (viz. Census of Quirinius)
 2. Matouš 2:1 Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:

– jiní historici mají jinou dataci těchto událostí

18)     Roztrhla se chrámová opona po nebo před smrtí Ježíše?

 1. Marek 15:37-38 Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů.
 2. Lukáš 23:45-46 Chrámová opona se roztrhla vpůli. A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal.
 3. Matouš 27:50-52 Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. (z mrtvých nevstal pouze Ježíš…)

– Začala se trhat před výkřikem, dotrhla s po výkřiku.

19)     Kolik zločinců ukřižovaných spolu s Ježíšem ho zavrhlo?

 1. Lukáš 23:39-42 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“
 2. Marek 15:32 Ať nyní sestoupí z kříže, ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním.
 3. Matouš 27:44 Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní.

– Jednoho měl po levici, druhého po pravic. Klidně jich mohlo být i víc v dalších řadách.

20)     Kolik slepců vyléčil Ježíš poblíž Jericha?

 1. Marek 10:46 Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák.
 2. Matouš 20:30 A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: „Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!“
 3. Lukáš 18:35 Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral.

– Jde o různé příběhy.

21)     Kolik bylo sedících/stojících andělů u hrobu?

 1. Matouš 28:2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
 2. Marek 16:5 Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.
 3. Lukáš 24:4 A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.
 4. Jan 20:12 a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou

-V různých chvílích různě.

22)     …kolik lidí bylo svědky předchozí události? 1? 2? 4? 5 a více?

 1. Jan 20:1 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.
 2. Matouš 28:1 Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu.
 3. Marek 16:1 Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.
 4. Lukáš 24:10 Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly apoštolům

– Ženy přicházely a odcházely postupně

23)     …a byl hrob zavřený, nebo otevřený, když k němu svědkové přišli?

 1. Matouš 28:2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
 2. Lukáš 24:2 Nalezly však kámen od hrobu odvalený.

– Anděl ho otevřel, pak byl kámen odvalený.

24)     Kdo dal Ježíše obléct do slavnostního purpurového pláště? Pilát, nebo Herodes?

 1. Lukáš 23:11 Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi.
 2. Matouš 27:27 Vladařovi (Pilátovi) vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu.
 3. Jan 19:1-2 Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť.

– Oba

25)     Proklel Ježíš fíkovník před nebo po vyhnání obchodníků z domů?

 1. Matouš 21:12…17-19 Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů; …Opustil je a vyšel ven z města do Betanie; tam přenocoval. Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: „Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!“ A ten fíkovník najednou uschl.
 2. Marek 11:12-17 Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu: „Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce!“ Učedníci to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů;

– Proklel dva

26)     Jak zemřel Jidáš?

 1. Skutky 1:18 Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly.
 2. Matouš 27:5 A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se.
 3. + další 2 možnosti v nekanonických evangeliích: Evangelium podle Jidáše: Jidáš měl vidění apoštolů, jak ho kamenují. Papias z Hierapole: Jidáš se nafoukl, až byl větší, než vůz a byl přejet vozem a jeho vnitřnosti se vyhřezly…

– Za část si koupil pole, část peněz pohodil v chrámě. Pak se oběsil, při věšení se mu roztrhlo břicho.

27)     Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný (Exodus 34:6) si žádá trest smrti za věštectví, uhození rodiče, hádku s rodiči, neuposlechnutí kněze, čarodějnictví, za nevěru, když má dcera kněze sex, za falešné proroctví, za mužskou homosexualitu, za braní božího jména nadarmo, za práci v sobotu a v případě (+ bonus v bodě n.)

 1. Leviticus 20:27 Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně.“
 2. Exodus 21:15 Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.
 3. Leviticus 20:9 Kdo by zlořečil svému otci nebo své matce, musí zemřít. Svému otci a matce zlořečil, jeho krev padni na něho.
 4. Deuteronomium 17:12 Kdo bude jednat opovážlivě, že by neposlechl kněze, který tam stojí ve službě Hospodina, tvého Boha, nebo soudce, ten zemře. Tak odstraníš zlo z Izraele.
 5. Exodus 22:17 Čarodějnici nenecháš naživu.
 6. Exodus 22:19 Kdo by obětoval bohům a ne samotnému Hospodinu, propadne klatbě.
 7. Leviticus 20:10 Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.
 8. 2. Paralipomenon 15:13 A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena.
 9. Leviticus 21:9 Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena.
 10. Zacharjáš 13:3 Bude-li pak ještě někdo prorokovat, řeknou mu vlastní rodiče, otec i matka: „Nezůstaneš naživu, protože jsi ve jménu Hospodinově klamal.“ A jeho vlastní rodiče, otec i matka, ho probodnou, že prorokoval.
 11. Leviticus 20:13 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.
 12. Leviticus 24:10-16 stručně: Mojžíš, na výslovnou Hospodinovu žádost, nařídí ukamenovat muže, jež lál Jménu… Kdo bude lát jménu Hospodinovu, musí zemřít. Celá pospolitost ho ukamenuje. Jak host, tak domorodec zemře, jestliže bude lát Jménu.
 13. Exodus 31:15 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.
 14. Deuteronomium 13: celé – vraždění lidí věřících v jinou víru 16-19 …úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno. Ať ti neulpí na ruce nic z toho, co propadlo klatbě, aby se Hospodin od svého planoucího hněvu odvrátil a udělil ti slitování. Slituje se nad tebou a rozmnoží tě, jak přísahal tvým otcům, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dbát na všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, a dodržovat, co je správné v očích Hospodina, tvého Boha.

– Milosrdenství a spravedlnost jsou u Boha v plnosti. My to pochopit nemůžeme.

Některé rozpory v tomto výčtu jsou teoreticky obhajitelné, ale většina z těchto rozporů se nedá obhájit. Nejde tvrdit, že Boží tvář nikdy nikdo neviděl a zároveň ji vidělo kolem 80 lidí. Některé výroky v bibli musí být proto lež.

Mě by zajímal názor věřících, jak se smiřují s tím, že bible obsahuje spoustu nepravdivých tvrzení. Mě napadají tyto vysvětlení:

1)         Pokud je bible slovo boží (bohem nadiktovaná více autorům), pak

 1. Bůh chtěl úmyslně vnést chaos do víry z pro mě neznámých důvodů
 2. Bůh dělal chyby neúmyslně
 3. Bible byla slovo boží, ale překlady jsou chybné (toto vysvětlení se nedá použít vždy – pouze část rozporů vznikla špatným překladem)

2)        Aspoň část Bible není slovo Boží a lidé tam vnesli nepřesnosti

3)        Bůh nedohlížel na psaní bible

A další otázka – podle čeho má člověk vybírat co je v bibli pravda a co ne, když jde o tvrzení proti tvrzení?

Bible se Božím slovem stává tam, kde probíhá situace obdobná situaci jejího vzniku. Bibli psali lidé, kteří žili ve společenství církve. Modlili se a setkali se s Božím oslovením. Jsou-li lidé ve společenství církve, modlí-li se, tak čtou-li tyto příběhy, pak se jim Bible stává Božím slovem, tedy autentickým záznamem toho, jak probíhá setkání s Bohem a i oni se tak mohou s Bohem v jeho Slově setkat.

V Bibli je vše pravda. Ale je potřeba rozumět Bibli a rozumět, co je míněno slovem pravda. Rovnou říkám, že shoda s historickými událostmi je jen část pravdy a to zdaleka ne ta nejdůležitější.
Pro pochopení: Řekne-li Bible, že lidé se utíkají do stínu Božích křídel – je v této větě „pravda“, že Bůh má křídla, která vrhají nějaký stín? Nebude snaha o hledání historické události „utíkání se někoho do stínu Božích křídel“ projevem očividného nepochopení pravdy?

Zdroje: nonstampcollector, http://www.biblenet.cz/

14 Comments
 1. Numerické hodnoty (body 13-16) jsem z bible vybral proto, že je to nejzřetelnější rozpor, který se nedá vysvětlit špatným kontextem. Přesto jsou vždy všechny uvedené hodnoty pravdivé i když se vzájemně liší (600 šekelů je stejně jako 50 atd…).

 2. “V Bibli je vše pravda. Ale je potřeba rozumět Bibli a rozumět, co je míněno slovem pravda.”
  Pokud platí, že je pravda 600 = 50, pak by mě zajímala definice této biblické pravdy…

  • Já si myslím, že tou větou “V Bibli je vše pravda” si teologové činí medvědí službu. Pravdu ve smyslu pravdivosti matematického výroku Bible nepotřebuje. Člověk prostý (je to nadsázka a míním tím sebe) mám problém oprostit se od té matematiky či čehokoli, s čím má zkušenost, slyší-li slovo “pravda”. Ale nemám s tím problém, že si údaje odporjí, nemám potřebu čerpat z Bible údaje o ceně pozemků :-).

  • nesmysly a bible jich je plná

 3. Pár poznámek nevěřícího, který ale neodmítá, občas čte a zajímá se:

  1). samozřejmě je těžké a do značné míry nepatřičné polemizovat s absolventem teologické fakulty a činným farářem a zpochybňovat jeho komentáře, nicméně mám u některých Jaroslavových poznámek pocit, že je napsal tak trochu nevěda kudy kam, typické příklady – 25) (o prokletí fíkovníku) – vysvětlení prokletím dvou fíkovníků se mi zdá násilné, proč to nechápat v tom smyslu, že evangelisté si nečinili nárok na historicky přesný popis, ale prostě zaznamenali “příběhy”, jak ostatně JP argumentuje na jiných místech? 26) (o způsobu smrti Jidáše) – obdobně, je to důležité? Nesehrálo tady roli prostě zhnusení nad Jidášovou zradou roli v popisu jeho smrti, aby byla co nejodpornější? Autoři Bible přece často pracují s metaforami, s podobenstvími a právě evangelisté v tomto zřejmě byli dobrými žáky Ježíšovými, jehož – řečeno moderním slovníkem – “osvětové působení” využívalo právě tuto metodu.

  2) poslední odstavec závěrečného komentáře JP o Božích křídlech: v tomto případě jde o jasnou metaforu, s níž není proč jakkoli polemizovat. Myslím, že to, co Honza vypichuje, jsou rozpory v místech, kde se pracuje s “údaji” – časem, počty, cenami… Já osobně v tom zásadní problém nevidím vezmu-li v úvahu, že ony odporující si pasáže psali různí autoři, kteří tyto příběhy znali z vyprávění od různých lidí a v různých dobách. Jako nevěřící neřeším problém s tím, proč Bůh každému z nich “vedl ruku” jinak. Nemám potřebu Bibli na základě faktografických nepřesností zpochybňovat, protože v ní nevidím učebnici dějepisu. Z věřících a duchovních, se kterými jsem se o těchto věcech kdy bavil, mi nikdo nevnucoval názor, že bych se tak na Bibli měl dívat (jako na učebnici či kroniku). Na rozdíl od televizních rádoby dokumentů obvykle americké provenience :-).

  3) problém “Bůh přísný, trestající” versus “Bůh laskavý, odpouštějící” – všiml jsem si, že trestající, zatracující Bůh se výrazněji objevuje ve Starém zákoně, nikoli už v Novém. Není to prostě dáno dobou, kdy a kde obě části Bible (tedy bereme-li Bibli v tomto smyslu “dvoudílnou”, já ji tak nevnímám, Starý zákon má podstatně složitější strukturu a obsah) vznikaly a jak lidé v těchto kontextech Boha chápali? Příchodem Ježíše vykupitele se filozofie nazírání na Boha v tomto smyslu celkem logicky mění.

  Další možná jindy 🙂

  • I mě překvapil závěr, že v bibli žádné rozpory nejsou a je celá pravdivá. (Kvůli tomu, že jsem se s podobným tvrzením už setkal, jsem tento článek napsal.) Čekal jsem něco ve stylu, že bibli nemůžeme chápat jako zdroj fatických informací, ale pouze jako metaforickou inspiraci. Ale asi tomu tak není…

   • to že bibli prý mi nevěrci nechápeme je jen chabá výmluva těch co věří všemu)))

 4. Lenx permalink

  Mne nejvic prekvapuje, ze autori evangelii se rozchazeji v necem tak zasadnim jako v tom, kolikrat Petr zaprel Jezise. Tak bud u toho byli, nebo nebyli. Bud u toho byli, a pak muzeme byt na pochybach, co se stalo a jestli se to vubec stalo, nebo u toho nebyli, a tudiz jde o vypraveni z n-te ruky, a my muzeme byt na pochybach, co se stalo a jestli se to vubec stalo.
  Nakonec (a to je znat i z odpovedi zde v clanku) – Bible neni nic jineho, nez par pribehu o tom, jak kazdy vnima sveho boha. Jako takovou je ji potreba asi brat, protoze kazde dogma je nebezpecne.

  • Přesně na tenhle váš závěr se snažím upozornit. Bohužel velká část věřících obsah bible nezná a proto věří v její kompletní pravdivost (tak jak to prezentují faráři)…

  • Mik permalink

   A kde konkrétně se rozcházejí? Teď jsem to hledal a ve všech čtyřech evangeliích zapřel 3x. Marek 14, 66-72
   Matouš 26, 69-75
   Lukáš 22, 54-62
   Jan 18, 15-18 + 25-27

   Ty rozpory se nedají lehce banalizovat a jsou vypovídající. Nicméně pokud opravdu stojíte i o druhý pohled, také solidně podepřený, doporučuji knihu Lee Strobel: Kauza Kristus. Popr. Timothy Keller: Proč Bůh? – název je sice odpudivý, ale obsah je skvělý…

   Jinak některé odpovědi dotázaného pana faráře jsou trochu hloupé a nereprezentativní…

 5. A Ježíš odpověděl: “Nehledejte zákon v písmech, neboť zákon je život, zatím co písmo je mrtvé. Říkám vám popravdě, Mojžíš neobdržel zákon od Boha napsaný, ale prostřednictvím živého Slova. Zákon je živé Slovo živého Boha prostřednictvím živých proroků pro živé lidi. Ve všem živém je zákon. Najdete ho v trávě, v stromě, v řece, v hoře, v nebeských ptácích, v mořských rybách. Ale hledejte ho hlavně ve vás samých. Neboť vpravdě pravím vám, všechny živé věci jsou Bohu blíže než písmo, které je bez života. Tak učinil Bůh život a všechny živé věci, aby skrze věčné Slovo učili člověka zákonům pravého Boha. Bůh nevepsal zákony do stránek knihy, ale do vašich srdcí a do vašeho ducha. Jsou ve vašem mase, vašich vnitřnostech, ve vašich očích a uších a v každé malé části vašeho těla. Jsou přítomné ve vzduchu, ve vodě, v zemi, v rostlinách, v slunečních paprscích, v hlubinách a výšinách. Mluví všechny k vám, abyste mohli porozumět řeči živého Boha. Ale vy zavíráte své oči, abyste neviděli, zacpáváte se uši, abyste neslyšeli. Vpravdě pravím vám, že písma jsou dílem člověka, ale život a všechny jeho projevy jsou dílem našeho Boha. Proč neposloucháte slova Boha, která jsou zapsána v jeho dílech? A proč studujete mrtvá písma, která pocházejí od člověka?”

  • Děkuji za upozornění na další rozpor, který se ovšem nedá zařadit mezi rozpory v bibli, protože text, který citujete není se do finální verze bible nedostal. A tady je text, který se do bible dostal:
   Matouš 5:17-19:
   Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
   Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
   Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.

   Takže doporučuji velkou obezřetnost například při výběru oděvů: Leviticus 19:19 “…Nebudeš nosit šaty utkané z dvojího druhu vláken.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: